Aktiviteter, nettverk og arenaer

Ph.d.-kurs

Vi tilbyr fem ph.d.-kurs. Se egen oversikt.

Nettverk og mobilitet

Vi vet hvor viktig et solid profesjonelt nettverk er for god forskning. Vi vet også hvor vanskelig det kan være for nye forskere å bygge et slikt nettverk. I NORWEL deltar du i flere aktiviteter som hjelper deg til å bygge solide og varige profesjonelle nettverk for din karriere.

Forsknings-/hospiteringsopphold

Alle studenter ved NORWEL oppfordres til å gjennomføre et forskningsopphold ved et lærested i utlandet. Enten gjennom NORWELs samarbeidspartnere eller andre. Vi kan også legge til rette for at du kan gjennomføre et forskningsopphold nasjonalt ved UiT og NTNU eller et hospiteringsopphold hos våre samarbeidspartnere i arbeidslivet.

Hjelp til å søke midler

Som student ved NORWEL vil du få veiledning i å søke eksterne midler til ditt utenlandsopphold gjennom ERASMUS+ og andre utvekslingsavtaler.

Husk at din institusjon må inngå egne avtaler med institusjonene til våre internasjonale samarbeidspartnere. Dette må du ta høyde for når du planlegger et utenlandsopphold.

Hvis din ERASMUS+ søknad skulle bli avslått kan du også søke om inntil NOK 30.000.- fra NORWEL til å dekke et forskningsopphold i utlandet.

Kollokviegruppe

Som student i NORWEL blir du del av en online kollokviegruppe. I denne gruppen blir du kjent med andre ph.d.-studenter fra ulike plasser i landet og i ulike faser av sine ph.d.-løp. Hvor ofte og med hvilken agenda dere møter er opp til deltakerne. Hver gruppe får også tildelt en erfaren forsker som er tilgjengelig når gruppen har behov for det.

Allmøter

Allmøter er plassen for medlemmer av NORWEL og andre interessenter til å møtes mellom symposia og KTE-workshops på tvers av kollokviegruppene. Allmøter er faste møtepunkter hver første mandag i juni og november. De har en todelt agenda, med et innlegg om et forhåndsbestemt tema med påfølgende diskusjon, og en åpen del hvor det er fritt til å ta opp spørsmål, ideer og annet, knyttet til forskerskolen.

Symposia

NORWEL symposia er vår samarbeidsarena mellom ph.d.-studenter, frontlinjearbeidere og ledere i de sosiale tjenestene, seniorforskere og representanter fra brukerorganisasjoner.

NORWEL Symposia har to formål. Dag en har et ledetema med relevans forskerutdanning i sosialt arbeid og barnevern. Denne dagen er foredragsbasert, med innlegg fra ledende forskere innen fagfeltet, representanter fra praksis, brukerorganisasjoner og ph.d.-studenter. Dag to er organisert i arbeidsgrupper, med fokus på ph.d.-studentenes prosjekter, og med en oppfordring til interesserte om å bidra med innspill som hjelper studentene videre i sitt pågående arbeid. 

Symposiene arrangeres i sammenheng med et av de fem ph.d.-kurs for å redusere behov for flyreiser og dermed, belastningen for miljøet. Reisekostnader for deltakelse på kurs og symposia dekkes av skolen.

KTE-Workshops

Knowledge transfer and exchange (KTE) -workshops ble utviklet ut fra tanken om at bruk av forskning i praksisfeltet og i politikken krever toveis kommunikasjon og genuin samhandling mellom brukere, praktikere, forskere og de som tar beslutninger på politisk- og administrativt nivå. KTE-workshops skal også bidra til at partene kan identifisere tema og problemstillinger som er relevant for praksis og politikk.

I NORWEL er KTE-workshops en arena for ph.d.-studentene til å formidle sine foreløpige resultat videre til representanter fra praksisfelt og brukerorganisasjoner, og for å innhente reaksjoner og tilbakemeldinger på resultatenes validitet og praksisrelevans.

KTE-workshops er også NORWELs arena for å rette blikket mot en framtidig forskerkarriere etter fullført doktorgradsutdanning. KTE-workshops er plassen for å utvikle nye, praksisrelevante problemstillinger for videre forskning innen sosialt arbeid og barnevern. På denne måten har KTE-workshops i NORWEL innovative synergieffekter på økt praksisrelevans av forskning og på økt forskningskapasitet, med en solid forankring i behov i sosialfaglig praksis og ut fra brukerperspektiver.

For å sikre at flest mulig kan delta på våre KTE-workshops er disse organisert som videokonferanser. Som ph.d.-student i NORWEL forventer vi at du deltar aktiv her.