NORWELs ph.d.-kurs

I den obligatoriske opplæringsdelen for din ph.d. må du må du ta flere kurs, tilsvarende 30 studiepoeng.

I forskerskolen NORWEL tilbyr vi fem ph.d.-kurs som hver gir fem studiepoeng i din opplæringsdel. Alle kurs vi tilbyr er relevante for forskning i sosialt arbeid og barnevern.

Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til ph.d-kurs ved:

UiT Norges Arktiske universitet

Søknadsfrist for ph.d.-kurs ved UiT: 1. desember for kurs som avholdes i vårsemesteret, 1. juni for kurs som avholdes i høstsemesteret.

Er søknadsfristen utgått, ta direkte kontakt med administrator, kristine.s.lorentsen@uit.no

NTNU Norwegian University of Science and Technology

Søknadsfrist for ph.d.-kurs ved NTNU: 1. februar for kurs som avholdes i vårsemesteret, 15. september for kurs som avholdes i høstsemestert.

Er søknadsfristen utgått, ta direkte kontakt med ingvil.afarli@ntnu.no

Foto: mostphotos.com
 • Våre kurs forutsetter i utgangspunkt fysisk deltakelse, men det vil, etter søknad, også være mulig å delta digitalt.
 • Du må ikke være medlem i NORWEL for å delta på våre kurs, men våre studenter har fortrinnsrett.
 • Husk at ph.d.-kurs som regel utlyses et halvt år før de starter.

For NORWEL-studenter dekker skolen reisekostnader for deltakelse på ph.d.-kurs og symposier.

Kursliste

Making social work research relevant: Stakeholder engagement, research realities and policy influence

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet andre kvartal 2023 og 2025, første kvartal 2027 og 2029.

About the course

Good research depends on solid project design, including precise research questions and carefully planned strategies for data gathering. But how can we enhance the impact of our research? 

In this course, students will be presented with strategies to collaborate with and actively involve different stakeholders in social work research, how challenges in collaborating with service users, practitioners and leadership in social and child welfare services can be anticipated and quickly responded, and how to use research results to influence welfare policy and social work practice. Lectures and groupwork will focus on how 

 • a collaborative relationship with relevant stakeholders can be established and maintained when building a net of respondents, and when identifying gate keepers to welfare services 
 • service users can be attracted to participate in social work research 
 • organizational cultures can affect data collection strategies 
 • the value of independent research can be balanced with maintaining a good relationship with different stakeholders in the field where the research takes place  
 • research results can be used to influence welfare policy and practice in social and child welfare services. 

Students are encouraged to evaluate critically the contribution of their own research project for the practice field and to reflect on making the results of their research relevant for policy makers. 

Deltakelse og sosial inkludering i sosialt arbeid og barnevern

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av NTNU tredje kvartal 2023, 2025, 2027 og 2029.

Faglig innhold

Velferdstjenestene utfordres i å utvikle tjenester som innebærer deltakelse, sosial inkludering og medborgerskap for mennesker i marginaliserte posisjoner. Individers komplekse situasjoner og konteksten påvirker tjenestene. Politiske og vitenskapelige diskusjoner vektlegger at tjenester skal være sosial rettferdige og bærekraftige, og gi velferd gjennom samskaping og deltakelse fra ulike aktører som individer, sivilsamfunn, NGOer samt privat og offentlig sektor.

Deltakelse og samskaping foregår på individuelt, tjeneste og system nivå. Relasjonen mellom deltakende aktører vil være avgjørende for hvordan de samskapende prosessene for velferd foregår. Denne deltakelsen vil også gi aktuell kunnskap for å endre marginaliserte posisjoner. Deltakelse vil også kunne øke demokratiske prosesser og samskaping innenfor velferdstjenester samt bidra til sosial inkludering og empowerment. Kurset tar opp og belyser relevante teoretiske perspektiver på deltakelse og sosial inkludering.

Læringsutbytte

Kunnskap – Ph.d.-kandidaten

 • Har dybdekunnskap om forskjellige tilnærminger på deltakelse og sosial inkludering

Ferdigheter – Ph.d.-kandidaten

 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor området deltakelse og sosial inkludering

Generell kompetanse – Ph.d.-kandidaten

 • kan presentere grunnleggende perspektiv og kunnskap innen fagområdet deltakelse og sosial inkludering på en velstrukturert måte

Innovation in welfare services

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet fjerdje kvartal 2023, 2025, 2027 og 2029.

Course contents:
This course explores innovation in social work and child welfare at a PhD level. The course covers both classic and more recent theories on innovation processes at a service, organizational and societal level. An introduction is given to welfare technology in a broad context, including various methodological approaches. The students’ own professional competence and practice is emphasized as a key factor for innovative interdisciplinary collaboration, and as an important contribution to promoting research and innovation that can contribute to solving future social challenges (locally, regionally, nationally and globally).

Learning outcomes:

Knowledge

The PhD candidate has

 • knowledge on how to develop and make social work and the child welfare service´s innovation potential visible in the form of new concepts, theoretical perspectives and methodological approaches.
 • knowledge about theory and methods in the field related to innovation and welfare technology and can contribute to developing new work practices.

Skills

The PhD candidate is able to

 • formulate issues, plan and carry out research, and handle professional development work in the field at a high international level.
 • participate in professional discussions and provide constructive feedback in the field.

General competence

The PhD candidate may

 • assess and identify new research questions in the field.
 • manage complex interdisciplinary work tasks, practices and projects
 • take part in debates in national and international fora.
 • assess the need for, and initiate, innovation by contributing independently to complex and innovative projects

Approaches to analysis of qualitative data in social work and child welfare research 

Her finner du kursbeskrivelse for høst 2024 og hvordan du søker

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet i fjerde kvartal 2022, tredje kvartal 2024, første kvartal 2026 og 2028, og andre kvartal 2030.

Credits: 5 SP

Grade: Third degree level (PhD)

Language: English or a Scandinavian language depending on the participants language proficiency.

Year of study: Autumn 2024

Course contents:

The choice of analytical strategy for the analysis of data is an important one in any qualitative research project. The course will provide an introduction to selected approaches for analysis of qualitative data. The focus is generating of data, analysis, and interpretation. Participants will be introduced to premises of and aims for a selected variation of qualitative analyses and learn how to assess the strengths and limitations of these approaches.  

Lectures will provide practical examples for data analysis, thus enable participants to make a choice for the analytical strategy they will apply to the analysis of research data.  

In addition to the lectures, participants are expected to discuss their data, interpretation of data, and analysis. 

Learning outcomes 

Knowledge 

The PhD candidate  

 • has knowledge of selected approaches to qualitative analysis for handling empirical data 

Skills 

The PhD candidate  

 • have the skills necessary for making choices among a variety of qualitative analytical strategies  
 • can handle complex challenges related to qualitative analysis and present empirical data in a scientific and thorough manner 
 • can perform qualitative analysis in studies on social work and child welfare, according to internationally recognized standards 

General competence 

The PhD candidate  

 • has in-depth knowledge about a variety of approaches to qualitative analysis, the epistemological and methodological premises they build on, and the practical analytical steps that have to be conducted in each of these approaches  

Familie, marked og stat i det nyliberale samfunn

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av NTNU fjerde kvartal 2022, tredje kvartal i 2024, 2026 og 2028.

Kursbeskrivelse hos NTNU

I løpet av 1900-tallet ble kjernefamilien bestående av mor, far og barn den dominerende familieformen i de fleste samfunn.
Overgangen fra jordbruks- til industrisamfunn kan beskrives som en standardisering av rollene i familien. Samtidig ble oppfostringen av barn vitenskapeliggjort og familien ble målgruppe for et framvoksende veilednings- og hjelpeapparat for familien, spesielt for mødrene som hadde hovedansvar for hjem og barn.

Med velferdsstatens utbygging kom offentlige myndigheter stadig sterkere inn gjennom velferdsordninger som regulerte relasjonene mellom familiemedlemmene. Samtidig kom «standardmodellen» for familien under press fra et arbeidsmarked i endring og en overgang fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn og fra en nyliberal deregulering av sentrale samfunnsinstitusjoner.

I dette komplekse samspillet mellom et stadig mer fleksibelt arbeidsliv og løsere familiestrukturer utfordres velferdspolitiske tiltak rettet mot familiene for å sikre velferd og motvirke ulikhet. Tendensene til en polarisering mellom familier økonomisk, sosialt og kulturelt, bidrar til ulikhet i livssjanser. Slike ulikheter vil også ha konsekvenser for utøvelse av foreldreskap og barns oppvekst.

Foreldreskap i det nyliberale kunnskapssamfunnet er krevende. Gjennom ulike former for regulering og påvirkning av relasjonene mellom foreldre og barn, og i relasjonene til institusjoner og tjenester som helsestasjon, barnehage, skole og barnevern utøves foreldreskapet både internt i familien og eksternt i relasjon til andre voksne og til sentrale institusjoner i barns liv. I disse relasjonene forhandler barn, foreldre, velferdsytere, stat og samfunn om normative størrelser som god barndom og godt nok foreldreskap.