Foto: mostphotos.com

NORWELs fem ph.d.-kurs

I den obligatoriske opplæringsdelen for din ph.d. må du må du ta flere kurs, tilsvarende 30 studiepoeng.

I forskerskolen NORWEL tilbyr vi fem ph.d.-kurs som hver gir fem studiepoeng i din opplæringsdel. Alle kurs vi tilbyr er relevante for forskning i sosialt arbeid og barnevern.

Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til ph.d-kurs ved:

UiT Norges Arktiske universiet

NTNU Norwegian University of Science and Technology

  • Våre kurs forutsetter i utgangspunkt fysisk deltakelse, men det vil, etter søknad, også være mulig å delta digitalt.
  • Når du er tatt opp ved UiT/NTNU melder du deg på NORWEL-kurs via StudentWeb.
  • Du må ikke være medlem i NORWEL for å delta på våre kurs, men våre studenter har fortrinnsrett.
  • Husk at ph.d.-kurs som regel utlyses et halvt år før de starter.

Reisekostnader for deltakelse på kurs og symposia dekkes av NORWEL.

Kursliste

Designing research with relevance for the practice field

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet andre kvartal 2023, første kvartal 2025, 2027 og i tredje kvartal 2029.

Practice relevance, practice led research and innovation have increasingly become guiding principles for developing high-quality
research and for assessing research impact.

Students will be introduced to the main arguments for these principles, and to different approaches to design sound research projects in cooperation with frontline social services, service administrators, policy makers and service end-users. Challenges for developing practice relevant research will be discussed from the perspectives of both academics and practitioners.

Lectures will discuss how to identify gate keepers to the services, how to identify research topics with relevance to the practice field, and common challenges encountered when building a net of respondents. Students are encouraged to evaluate critically the contribution of their own research project  for the practice field.

Citizenship, participation and social inclusion

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av NTNU tredje kvartal 2023, 2025, 2027 og 2029.

Kursbeskrivelse kommer.

The course addresses citizenship, participation and social inclusion to make social and child welfare services just and sustainable. Emphasis is given to service users` participation and contribution from NGOs, professionals, and researchers by facilitating social inclusion processes. 

Innovation in welfare services

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet fjerdje kvartal 2023, 2025, 2027 og 2029.

This course explores innovation in social work and child welfare at a Ph.D. level. The course covers both classic and more recent theories on innovation processes at a service, organizational and societal level.

An introduction is given to welfare technology in a broad context, including various methodological approaches. The students’ own professional competence and practice is emphasized as a key factor for innovative interdisciplinary collaboration, and as an important contribution to promoting research and innovation that can contribute to solving future social challenges (locally, regionally, nationally and globally).

Introduction to scientific approaches and theoretical State of the Art to child welfare, social work
and social policy

Kurset er satt opp høsten 2022 på UiT

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av UiT Norges arktiske universitet i fjerde kvartal 2022, andre kvartal 2024, første kvartal 2026 og 2028, og andre kvartal 2030.

The focus of the course is on institutions and practices designed to secure children’s welfare. Lectures given in the course investigate and discuss the preconditions for children’s young adults and families participation in the welfare societies of the Nordic states.

We look thoroughly on processes of inequality, multicultural environments, child services, minority perspectives, marginalization and parental abilities and conditions, and how these processes are structured by social services. A running theme is how their interrelations are shaped and influenced by national and international political institutions and practices.

The course will apply an interdisciplinary theoretical and scientific perspective and draw on disciplines and research fields like professional social work, social care, sociology, international and national law, political science, and comparative social policy.

During the course, examples from research about different institutions and practices designed to secure children’s, young adults and families welfare are presented and discussed. Research examples will discuss, among others the concepts of children’s, young adults and families welfare, participation, gender, ethnicity, inequality and diversity – all in particular dimensions related to the national and international trends and patterns that influence and challenge the Nordic welfare model.

In addition to the lectures, participants will have the opportunity and are expected to discuss their own projects in the context of the main focus of the course.

Familie, marked og stat i det nyliberale samfunn

Utførlig kursbeskrivelse er tilgjengelig et halvt år før kurset arrangeres. Dette kurset blir tilbudt av NTNU fjerde kvartal 2022, tredje kvartal i 2024, 2026 og 2028, og første kvartal 2030.

Kursbeskrivelse hos NTNU

I løpet av 1900-tallet ble kjernefamilien bestående av mor, far og barn den dominerende familieformen i de fleste samfunn.
Overgangen fra jordbruks- til industrisamfunn kan beskrives som en standardisering av rollene i familien. Samtidig ble oppfostringen av barn vitenskapeliggjort og familien ble målgruppe for et framvoksende veilednings- og hjelpeapparat for familien, spesielt for mødrene som hadde hovedansvar for hjem og barn.

Med velferdsstatens utbygging kom offentlige myndigheter stadig sterkere inn gjennom velferdsordninger som regulerte relasjonene mellom familiemedlemmene. Samtidig kom «standardmodellen» for familien under press fra et arbeidsmarked i endring og en overgang fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn og fra en nyliberal deregulering av sentrale samfunnsinstitusjoner.

I dette komplekse samspillet mellom et stadig mer fleksibelt arbeidsliv og løsere familiestrukturer utfordres velferdspolitiske tiltak rettet mot familiene for å sikre velferd og motvirke ulikhet. Tendensene til en polarisering mellom familier økonomisk, sosialt og kulturelt, bidrar til ulikhet i livssjanser. Slike ulikheter vil også ha konsekvenser for utøvelse av foreldreskap og barns oppvekst.

Foreldreskap i det nyliberale kunnskapssamfunnet er krevende. Gjennom ulike former for regulering og påvirkning av relasjonene mellom foreldre og barn, og i relasjonene til institusjoner og tjenester som helsestasjon, barnehage, skole og barnevern utøves foreldreskapet både internt i familien og eksternt i relasjon til andre voksne og til sentrale institusjoner i barns liv. I disse relasjonene forhandler barn, foreldre, velferdsytere, stat og samfunn om normative størrelser som god barndom og godt nok foreldreskap.