Tommy Thompson

VID Vitenskapelige Høgskole

tommy.thompson@vid.no

Portrett av Tommy Thompson

Tittel: Nye Steg – samskapende innovativ praksis.

Start/ slutt for prosjektet: 01.08.2019 – 31.12.2024

Bakgrunn for prosjektet:

Stabilitet og innovasjon i fosterhjemsomsorg.

Mål/ forskningsspørsmål:

Mål: Utvikle kunnskap om samskapende praksiser som fremmer fag og tjenesteutvikling.

Forskningsspørsmål:

  1. Hvilke erfaringer har tidligere fosterbarn om forhold som fremmer stabilitet i fosterhjemsopphold?
  2. Hvilke erfaringer har fosterforeldre om forhold som fremmer stabilitet i fosterhjemsopphold?
  3. Hvilke erfaringer fosterforeldre og ansatte fra deltakelse i forskningssirkel og tjenesteutvikling?

Metode

Dette er et kvalitativt eksplorerende prosjekt som tar sikte på å undersøke forhold som i liten grad er belyst innen fosterhjemsomsorgen. Prosjektet er delt inn i to faser hvor det i første fase er gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med tidligere fosterbarn og fosterforeldre som har egen erfaring med stabilitet i fosterhjemsoppholdet. Stabilitet forstås her som at de ikke har erfaring med at fosterbarnet har måttet flytte utilsiktet fra fosterfamilien.

Empirien er analysert etter narrativ metode, og vil bli presentert gjennom en fagfellevurdert artikkel hvor aktørperspektivet vil bli drøftet innenfor narrativ forståelse.

I andre fase vil det bli gjennomført en eksplorerende og aksjonsrettet forskningssirkel hvor fosterforeldre og ansatte vil undersøke forhold som kan ha betydning for stabilitet i fosterhjemsopphold sammen. Oppstart-, midtveis- og avslutningsseminar, samt månedlige sirkelmøter, vil bli tatt opp med lyd og transkribert. I tillegg vil deltakerne få utdelt personlige loggbøker hvor de kan skrive ned sine opplevelser ved å delta i prosjektet. Disse loggbøkene vil utgjøre deler av datamaterialet. Det vil også bli gjennomført supplerende dybdeintervjuer som kan undersøke og berike ulike sider ved datamaterialet. Deltakere vil bidra aktivt i datainnsamling og analysearbeid.

Prosjektet befinner seg innenfor en sosialkonstruksjonistisk forståelse hvor kunnskap blir forstått som utviklet i felles samhandling mellom deltakerne.

Kontaktinformasjon:

Facebook

Instagram

LinkedIn