Tina Bojovic

Universitetet i Stavanger

tina.bojovic@uis.no

Portrett av Tina Bojovic

Foreløpig tittel: En kvalitativ studie av unge voksne sine opplevelser med krysskulturell oppvekst

Start/slutt for prosjektet: 15.08.2019 – 14.08.2023

Sammendrag

Et økende antall barn og unge vokser opp med erfaringer og påvirkning fra to eller flere kulturer, noe som både gir mulighet for tilhørighet og risiko for utenforskap. Unge som lever med forskjellige kulturer kan oppleve et krysspress av normer og forventinger til atferd og livsvalg fra både familie og minoritetsmiljø, og fra venner, jevnaldrende, skole og storsamfunnet. De kan derfor erfare å måtte navigere mellom sprikende forventninger. For noen er det uproblematisk å navigere mellom ulike forventninger, mens andre kan oppleve det som utfordrende. Formålet med mitt doktorgradsprosjekt er undersøke hvordan unge opplever å balansere mellom ulike, og noen ganger motstående forventninger og krav. Jeg har gjennomført kvalitative intervjuer med elleve unge kvinner og fire menn, alle i alderen 18-25 år. 

Overordnet problemstilling: How does young adults in Norway experience living between cross-cultural expectations? 

            Forskningsspørsmål:
            1. How does different norms, expectations, and demands influence the everyday life of young adults in Norway with cross-cultural background? (artikkel 1)

            2. Hvilken betydning har alkohol og alkoholhåndtering for opplevelse av tilhørighet blant unge i Norge med krysskulturell oppvekst?  (artikkel 2)
            3. “How do young adults navigate between different cross-cultural expectations?” (artikkel 3)

Funn fra artikkel 2 viser at alkohol og alkoholhåndtering har en sentral betydning i deltakernes opplevelser og navigering av tilhørighet til majoritets- og minoritetsmiljøer. Som unge, religiøse kvinner og menn opplever de at alkoholkonsum og festing fungerer som markører for det å være ung og norsk, og at alkoholbruk er en betingelse for å bli en del av det norske majoritetsfellesskap. Fra egne familier og minoritetsmiljøer opplever deltakerne derimot en forventning om avholdenhet og at de avstår fra fellesskap der det brukes alkohol. Analysene viser at alkoholbruk er en viktig betingelse for tilhørighet til kategorien norsk ungdom, men også at ulik maktfordeling mellom majoritet og minoritet produserer en rekke utfordringer for deltakerne med hensyn til å forhandle og håndtere etablerte kriterier for tilhørighet. Funnene bidrar dermed til økt forståelse om inkludering- og ekskluderingsmekanismer, både rundt norskhet og minoritetsidentitet blant unge med krysskulturell oppvekst.