Sigrid Ness

Nord Universitet

sigrid.ness@nord.no

Portrett av Sigrid Ness

Ansatte i barneverneverntjenestens forståelse av emosjonell vold[1]

Dette prosjektet er et Ph.d prosjekt i profesjonsvitenskap ved Nord universitet. Prosjektet hadde oppstart i august 2019 og forventes avsluttet i mars 2023.

I Norge er det lagt ned en stor innsats når det gjelder å forebygge og beskytte barn mot alle former for vold og overgrep. Det har i dette arbeidet vært begrenset fokus på emosjonell vold (EV), til tross for de negative konsekvenser opplevelser med EV har for barn og unges psykiske helse og livskvalitet på sikt. Dette begrensede fokuset kan henge sammen med at EV beskrives som spesielt vanskelig å forstå og komme til en viss konsensus om. Dette henger blant annet sammen med at fenomenet er tvetydig og omstridt i sin natur da definisjoner og beskrivelser varierer i stor grad med historisk, sosial og kulturell kontekst. Studier viser at det er behov for å undersøke hvordan ansatte i norske barneverntjenester forstår ulike former for vold, da deres forståelse viser seg å ha betydning for hvilken hjelp barn og familier får tilbud om. Med denne bakgrunnen har dette prosjektet til hensikt å utforske hvordan ansatte i barneverntjenesten forstår EV. Det er også et mål å diskutere hva som påvirker denne forståelsen og hvordan forståelse påvirker barnevernets arbeid.

Prosjektet er en kvalitativ studie, som består av tre studier. Den første studien utforsker hva som kjennetegner de ulike definisjonene og beskrivelsene av EV i en ‘scoping review[2]’. Den andre studien tar utgangspunkt i seks fokusgruppeintervju i ulike barneverntjenester i Norge. Studien utforsker hvordan EV beskrives og oppfattes av ansatte, og hvordan dette påvirker deres arbeid. Den tredje studien utforsker hvordan EV beskrives, vurderes og begrunnes i dokumenter i barns mapper. Det er planlagt å belyse resultatene med utgangspunkt i profesjonsteori, skjønnsteori, og Foucaults teori om disiplinær makt. Det empiriske datamaterialet analyseres ved hjelp av tematisk syntese, refleksiv tematisk analyse og kvalitativ innholdsanalyse. Prosjektet er godkjent av Barne- unge og familie direktoratet, vurdert av råd for taushetsplikt i forskning, og godkjent av Norsk senter for forskningsdata.


[1] I dette prosjektet brukes begrepet emosjonell vold som synonym til psykisk vold.

[2] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cfs.12967

Kontaktinformasjon:

Personkort Nord Univeristet