Sanna Forsell Simonsson

NTNU – Norwegian University of Technology and Science

Sanna.f.simonsson@ntnu.no

Portrett av Sanna Forsell Simonsson

Samskaping av kunnskapsbaserte velferdstjenester

01.09.19-08.11.23

Bakgrunn: Dette er en offentligsektor PhD-studie, knyttet til en kommunal innsats som søker å bedre inter- og intraorganisatorisk samhandling ovenfor barn- unge og deres familier. På den ene siden ønsker kommunen gjennom samskaping å utvikle nye tjenester og rutiner som sikrer helhetlige tjenesteforløp med utgangspunkt i brukernes faktiske behov. På den andre siden ønsker man å ruste organisasjonen for fremtidige utfordringer gjennom å bygge en kultur hvor velferd er et felles ansvar.

Mål/ forskningsspørsmål: Studien ser på hvordan samskaping kan bidra til kunnskapsbaserte velferdstjenester og hvilken rolle samskaping kan ha i å øke integrering mellom forskning og praksis. Dette gjøres ved å adressere kunnskapsforståelsen som legges til grunn i samskaping og hva dette innebærer av endringer i praksis og hvilke vilkår som må være til stede.

Metode: Dette er en følgeforskningsstudie hvor data samles inn gjennom deltakende observasjoner i prosjektets ulike prosesser, kvalitative intervjuer og dokumentstudier. Forskningsdesignet har var valgt på bakgrunn av muligheten for kommunen å sikre seg feedback i utviklingsprosessene. Utgangspunktet har vært at kunnskap og innsikter som har vært generert underveis gjennom innsamling og analyse av data skulle deles med kommunen for å sikre kontinuerlige justeringer og læring i prosjektet.

Kontaktinformasjon:

Personkort NTNU