Oda Marie Heimli

RKBU Vest, NORCE/ Universitetet i Bergen

Odah@norceresearch.no

Portrett av Oda Marie Heimli

Tittel: Resiliens, helserelatert livskvalitet og utdanningsdeltakelse blant enslige mindreårige flyktninger

Start/ slutt for prosjektet: 01.01.22-31.12.24

Bakgrunn for prosjektet:

Enslige mindreårige flyktninger referer til asylsøkere som ankom før fylte 18, uten forelder eller verge. Mellom 1996 og 2018 fikk 9943 personer oppholdstillatelse i Norge som enslig mindreårig flyktning (Utlendingsdirektoratet). Studier viser at enslige mindreårige flyktninger har høy andel mentale helseproblemer, inkludert depresjon, angst og PTSD. De psykiske helsevanskene vedvarer i tillegg lenge etter bosettelse (Hodes et al., 2018; Jakobsen et al., 2014; Jensen et al., 2014; Vervliet et al., 2014).


Mye er fremdeles uvisst om overgangen fra å være under tiltak fra barnevernet til å skulle leve et uavhengig, selvstendig liv. Vi vet lite om hvilke ressurser disse ungdommene har, og hvordan de opplever overgangen til voksenlivet. Det foreligger lite forskning både i Norge og internasjonalt om denne overgangen. Det er derfor nødvendig med ytterligere forskning som undersøker om enslige mindreårige flyktninger har andre behov og utfordringer sammenlignet med andre ungdomsgrupper.

Skole og utdanning er veldig viktig for enslige mindreårige flyktninger, både for læring og sosialisering. Det eksisterer lite forskning fra Norge og internasjonalt om hvordan utdanningsdeltakelse henger sammen med ettervern fra barnevernet (Svendsen et al., 2018).

Mål/ forskningsspørsmål:

  1. I hvilken grad rapporterer enslige mindreårige flyktninger beskyttende faktorer i livet sitt, og hvordan er disse utfallene sammenlignet med andre ungdommer?  
  2. Hvor mye helserelatert livskvalitet rapporterer enslige mindreårige flyktninger å ha?
  3. Hvordan er utdanningsdeltakelsen blant enslige mindreårige flyktninger, og i hvilken grad er det knyttet til varighet på tiltak og ettervern mottatt fra barneverntjenesten? Hvordan er deres utdanningsdeltakelse sammenlignet med andre i samme aldersgruppe, slik som førstegenerasjons innvandrere eller ungdommer født i Norge?

Metode:

I dette prosjektet vil det benyttes data fra prosjektet ‘Veien til Selvstendighet’ (https://www.norceresearch.no/prosjekter/veien-til-selvstendighet-okt-kvalitet-pa-tjenestene-til-bosatte-enslige-mindrearige-flyktninger) til artikkel 1 og 2, samt registerdata fra Nasjonal utdanningsdatabase til artikkel 3. Jeg vil i tillegg benytte data fra ‘ung@hordaland’ (https://www.norceresearch.no/prosjekter/barn-i-bergen) til kontrollgruppe i artikkel 1.

Alle utfallsmålene vil undersøkes ved hjelp av både deskriptive og multivariate analyser. Ettersom utvalget i tredje artikkelen er betydelig større enn i de to første vil det være mulig med mer komplekse statistiske modeller.

Kilder:

Hodes, M., Vasquez, M. M., Anagnostopoulos, D., Triantafyllou, K., Abdelhady, D., Weiss, K., Koposov, R., Cuhadaroglu, F., Hebebrand, J., & Skokauskas, N. (2018). Refugees in Europe: national overviews from key countries with a special focus on child and adolescent mental health. European Child and Adolescence Psychiatry, 27(4), 389-399.

Jakobsen, M., Demott, M. A., & Heir, T. (2014). Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylum-seeking adolescents in norway. Clinical practice and epidemiology in mental health : CP & EMH, 10, 53-58. https://doi.org/https://doi.org/10.2174/1745017901410010053

Jensen, T. K., Skårdalsmo, E. M. B., & Fjermestad, K. W. (2014). Development of mental health problems – a follow-up study of unaccompanied refugee minors. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 8(1), 29. https://doi.org/10.1186/1753-2000-8-29

Svendsen, S., Berg, B., Paulsen, V., Garvik, M., & Valenta, M. (2018).Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. https://www.imdi.no/contentassets/0be1d221ba5c46a0979b28b4829cc595/ntnu-samfunnsforskning–kunnskapsoppsummering-om-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger.pdf

Utlendingsdirektoratet. Enslig mindreårig asylsøker. https://www.udi.no/ord-og-begreper/enslig-mindrearig-asylsoker/

Vervliet, M., Demott, M. A. M., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & I., D. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian journal of psychology, 55(1), 33-37.

Kontaktinformasjon:

Norceresearch