Mette Moen Baatvik

Institutt for sosialt arbeid, NTNU

mette.m.baatvik@ntnu.no

Portrett av Mette Moen Baatvik

Tittel

Hva har formet sosialt arbeid til slik det framstår i dag?

En historisk studie om perioden fra ca. 1980-2020 med vekt på sosialarbeidernes motivasjon og identitet.

Start/slutt

November 2021-November 2025

Bakgrunn

Prosjektet er en del av programmet «Sosial arbeid – historien skapes» på ISA, NTNU. Ved å gå tilbake i historien ser vi på ulike hendelser og veivalg som er tatt som gjør at feltet ser ut som i dag. Det samles inn data fra tre ulike generasjoner sosialarbeidere, utdannet ca. 1980, 2000 og 2020.

Mål og forskningsspørsmål

Målet er å innhente data fra ulike generasjoner sosialarbeidere for å kunne si noe om utviklingen av sosialt arbeid i perioden knyttet til motivasjon, identitet og strukturelle endringer i samfunnet.

Hvordan har tankegangen endret seg hos sosialarbeiderne i perioden som undersøkes?

Hvordan henger samfunnsendringer sammen med utviklingen innen fagfeltet?

Metode

Kvalitative metoder der både fokusgrupper, individuelle intervjuer og dokumenter inngår i datamaterialet.