Marita Wassbakk

Universitetet i Stavanger

marita.wassbakk@uis.no

Portrett av Marita Wassbakk

Tittel: En kvalitativ casestudie av velferdsprofesjoners emosjonelle arbeid i fengsel

Start/ slutt for prosjektet: 02.05.2022 – 02.05.2026

Bakgrunn for prosjektet:

Velferdsprofesjoner ansatt i fengsel jobber med innsatte med sammensatte og komplekse problemer som i større grad enn den øvrige befolkningen sliter med rusproblemer, samt psykiske- og somatiske lidelser (Helsedirektoratet, 2013).Utvalget i avhandlingen vil derfor inkludere flere ulike velferdsprofesjoner ansatt i fengselet. Disse yrkesgruppene møter mennesker med omfattende vansker der noen har begått alvorlige kriminelle handlinger. De ansatte kan bli utsatt for vold og trusler, og mottakere for vonde historier som berører. Fengselsansatte er derfor spesielt utsatte for utbrenthet. Det har vært en negativ økning i sykefravær blant ansatte i fengsel de siste seks årene. Utbrenthet og sykefravær har ikke bare negative konsekvenser for personalet og organisasjonen, men også for innsatte. Utbrenthet fører til lav jobbytelse, noe som er ganske alvorlig siden dette også kan få konsekvenser for innsatte og deres soningsforhold.

Forskning viser at det er behov for større fokus på- og anerkjennelse av det følelsesmessige «ikke-synlige» arbeidet i velferdsyrkene og dette er et tema det bør forskes mer på. Det er i tillegg behov for forskning som omhandler velferdsprofesjonenes mestringsstrategier og følelsesregler. innenfor fengselet skal fengselsbetjentene gjennomføre straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, og som motvirker ytterligere straffbare handlinger. Fengselsansatte er de som har ansvar for å hjelpe, følge opp, veilede og motivere mennesker som soner en fengselsstraff.  De er en av flere velferdsprofesjoner som skal aktivere, disiplinere, behandle og yte hjelp til borgerne. Ansatte i fengsel står daglig i situasjoner hvor det er utfordrende å opptre behersket og gir uttrykk for at de blir «containere» for menneskers elendighet. Antall hendelser som omfatter vold og trusler har økt de siste årene, og det ble mye omtalt i media da en fengselsbetjent i Skien fengsel ble innlagt på sykehus med brannskader da en innsatt kastet kokende olje over han. Fengselsbetjenter opplever økt risiko for trusler og vold, samt økt stress og emosjonelle belastninger. De møter flere krevende brukergrupper daglig, og det gjør det desto mer interessant å se nærmere på denne yrkesgruppen og det følelsesmessige i arbeidet deres.     

Manglende ressurser, bemanningsproblematikk og mangel på rutiner som ivaretar ansatte er blant årsakene til økt stress blant fengselsbetjentene. Kriminalomsorgens årsrapport fra 2021 viser en negativ utvikling i sykefravær blant ansatte de siste seks årene. Virksomhetens totale sykefravær har over tid ligget over landsgjennomsnittet i norsk arbeidsliv.

Mål/ forskningsspørsmål:

Overordnet problemstilling: «Hvordan utvikles og håndteres emosjonelt arbeid i velferdsprofesjoner ansatt i fengsel?»

F1: «Hvordan er begrepet følelsesregler rammet inn og skildret i forskning om emosjonelt arbeid blant velferdsprofesjoner ansatt i fengsel?» (Artikkel 1).  

  • Datainnsamling: Systematisk Scoping review

F2: «Hvordan håndterer profesjonsutøvere i fengsel emosjoner og emosjonell dissonans i samhandling med andre i jobben?» (Artikkel 2)

  • Datainnsamling: Kvalitative individuelle dybdeintervju

F3: «Hvordan utvikles og formidles profesjonelles følelsesregler i fengsel?» (Artikkel 3)

  • Datainnsamling: Kvalitative dybdeintervju + fokusgruppe(r)

Studiens hensikt er å utvikle kunnskap som kan bidra til forebygging av utbrenthet og sykefravær blant fengselsansatte. Denne avhandlingens formål er å fylle et teoretisk og et empirisk kunnskapshull. Målet er å bidra til å utvide Arlie Hochchilds bidrag om følelsesregler, med utgangspunkt i velferdsprofesjonelle problemstillinger. Videre er det også et mål å utforske rammene for og innholdet i emosjonell dissonans, emosjonelt arbeid og følelsesregler i fengsel som velferdsprofesjonell kontekst.