Kristin Ryngøye Matre

Institutt for Velferd og Deltaking, Høgskulen på Vestlandet

kryma@hvl.no

Portrett av Kristin Ryngøye Matre

«Kunnskap og kompetanse i miljøterapeutisk arbeid med ungdom og rus i omsorgsinstitusjoner»

01.04.2022- 31.03.2026

Bakgrunn for prosjektet

Unge som bor i omsorgsinstitusjoner har ofte komplekse og sammensatte utfordringer og stort hjelpebehov, noe som stiller krav om kompetanse på flere områder hos de ansatte. Forskning knyttet til institusjonsbarnevernet har blant annet vært opptatt av effekt av tiltak, psykisk uhelse hos ungdom og diskusjon knyttet til en evidensbasert praksis. Derimot har vi lite kunnskap om ungdom og ansatte sine refleksjoner og perspektiv på ungdom og rus og hva som forstås som nødvendig kunnskap i det miljøterapeutiske arbeidet på dette området. Ph.d- prosjektet skal undersøke kunnskap og kompetanse hos ansatte som jobber i omsorgsinstitusjoner i barnevernet. Gjennom det empiriske materialet ønsker studien å frembringe forståelse for hvilken forskningsbasert kunnskap omsorgsinstitusjoner kan være bygget på, for på best mulig måte forhindre og forebygge at ungdom utvikler rusproblemer.

Problemstillinger og mål

Ph.d- prosjektets overordnede problemstilling er «Hvordan erfarer ungdom og ansatte fokuset på rus i det miljøterapeutiske arbeidet i omsorgsinstitusjonene, og hva beskrives som nødvendig kunnskap og kompetanse for arbeidet med rusrelaterte problemstillinger?»

Med bakgrunn i problemstillingen vil tre forskningsspørsmål bli belyst:

  1. Hvordan arbeider de ansatte i omsorgsinstitusjonene med ungdom og rus i det miljøterapeutiske arbeidet og hva beskriver de som nødvendig kunnskap og kompetanse?
  2. Hvordan erfarer ungdommene institusjonens fokus på rus i det miljøterapeutiske arbeidet, og hvilken kunnskap og kompetanse anser de som viktig at de ansatte har om ungdom og rus?
  3. Hvilken variasjon ser vi i omsorgsinstitusjonenes fokus på ungdom og rus?

Metode

Prosjektet vil anvende datainnsamlingsmetoder som fokusgruppeintervju, deltagende observasjon og individuelle intervju med ungdommer og ansatte. Sentralt i forskningen er ungdommens og de ansattes opplevelser og erfaringer. Tematiske analyse anses som godt egent til å analysere og identifisere mønstre og tema i datamaterialet. Videre kan diskursanalyse og narrativ analyse være aktuelle analysemetoder.