Karen Colban Hoel

VID vitenskapelige høgskole

karen.hoel@vid.no

Portrett av Karen Colban Hoel

Urfolkskunnskap til forsoning innen sosialt arbeid?

Prosjektperiode

april 2024–april 2027

Om prosjektet

Hvilken rolle har sosialt arbeid i fornorskning og forsoning i møte med vår urbefolkning? Og hvordan blir dette forstått av sosialarbeidere selv?

Sannhet- og forsoningskommisjonen la 1. juni 2023 frem sin rapport til Stortinget, som gir økt forståelse for fornorskningspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner og dens ettervirkninger. Rapporten synliggjør statens inngripen i menneskers liv, også gjennom velferdstjenester. Disse tjenestene er i dag blant annet det vi kan gjenkjenne som arenaer for sosialarbeidere, eksempelvis kriminalomsorg, barnevern og NAV (fattigvesenet).

Den globale definisjonen av sosialt arbeid ble revidert i 2014 og stadfester urfolkskunnskap som del av sitt kunnskapsgrunnlag. I norsk utdanning av sosialarbeidere har det blitt et eksplisitt fokus på kunnskap om samenes rettigheter og særskilte status som urfolk.

Prosjektet vil ta for seg urfolkskunnskap som en del av sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag og utøvelse innen velferdstjenester. Med urfolkskunnskap menes kunnskap fra urfolk, men kunnskap om urfolk vil også utforskes. Prosjektet vil avgrenses til å omhandle samisk befolkning som urfolk i Norge. Fokuset vil være todelt. For det første vil prosjektet utforske i hvilken grad sosialarbeidere anser urfolkskunnskap som del av sitt kunnskapsgrunnlag i utøvelsen av sosialt arbeid, og hva denne kunnskapen består av. For det andre vil prosjektet utforske hvorvidt eventuelt økt kunnskap leder til forsoningsprosesser/endret praksis i møte med samiske brukere av velferdstjenester. Prosjektet vil ta et profesjonsperspektiv, hvor sosialarbeideres forståelse for utøvelse av egen profesjon står sentralt.

Prosjektets overordnede formål er å bidra til praksisutvikling av forsonende prosesser innen sosialt arbeid, og ved det bidra til at menneskerettigheter gjør seg gjeldende i praksis.

Prosjektet vil ta for seg følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan forstår sosialarbeidere urfolkskunnskap som del av sitt kunnskapsgrunnlag i utøvelsen av sosialt arbeid?
  • På hvilken måte skapes kunnskapsgrunnlaget for sosialt arbeid i samarbeid med urfolk?
  • I hvilken grad leder kunnskap innen sosialt arbeid til forsoningsprosesser i norske velferdstjenester?

Spørsmålene vil bli utforsket gjennom kvalitative dybdeintervju.

Lenke til nettside for prosjektet