Jeanette Pedersen

Nord Univeristet

jeanette.i.pedersen@nord.no

Portrett av Jeanette Pedersen

«Hva er det som kreves?»

En empirisk undersøkelse av kompetanse i det kommunale barnevernet.

Start/ slutt for prosjektet: 01.09.2021 – 01.12.2024

Bakgrunn for prosjektet: Kritikk mot og utfordringer i barnverntjenesten har resultert i et stort fokus på kompetanse i tjenesten. Kompetansehevingstiltak blir presentert som en sentral løsning på utfordringene. Et betimelig spørsmål er imidlertid om utfordringene i barnevernet i så stor grad handler om kompetanse, eller om kompetansekrav-diskusjonene tar så stor plass at de tilslører mulige andre utfordringer og løsninger i barnevernet.

Og, hva menes med kompetanse? Kompetanse er et komplekst begrep som forstås og anvendes på ulike måter i ulike kontekster. Diskusjonene om kompetanse hviler på dette noe uklare begrepet, som sjeldent blir definert, eller blir definert på ulike måter, i offentlige dokumenter. Likevel har kompetanse i barnevernet blitt fremhevet som det mest sentrale for å møte kritikk mot og utfordringer i barneverntjenesten.

Hvilke samsvar er det mellom kompetanse slik det uttrykkes i offentlige dokumenter, og de krav og utfordringer barnevernsarbeidere opplever i sin praktiske hverdag? Hva opplever barnevernsarbeidere som utfordrende i sin praksis, og hvordan søkes utfordringene løst? Dette er spørsmål denne studien vil søke svar på.

Tentativ problemstilling: Hvordan er kompetanse representert i barnevernsarbeideres behandling av og fortellinger om erfaringer fra utfordrende barnevernssaker?

Metode: Ikke-deltakende observasjoner av fagmøter i barneverntjenesten, individuelle dybdeintervjuer av saksbehandlere, og dokumentanalyse. Avhandlingen presenteres i artikkelformat.