Hans Aksel Choudhari

Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU)

hans.a.choudhari@ntnu.no

Portrett av Hans Aksel Choudhari

Enslige mindreårige flyktningers overgang til voksenlivet i Norge – seks narrativ om identitet, integrering og tilhørighet.

Periode: 01.01.2020-01.06.2024

Til tross for at vi i dag vet en god del om hvordan det går med enslige mindreårige flyktninger de første fem årene i Norge, har vi liten kunnskap om hvordan deres overgang til voksenlivet fortoner seg. Gjennom å intervjue seks enslige mindreårige flyktninger som kom mellom 2010 og 2014 om deres erfaringer i Norge fram til i dag, søker dette prosjektet å utvinne kunnskap som vil gi oss en mer helhetlig forståelse av hva det vil si å komme til landet som enslige mindreårige flyktninger.  

Min overordnede ambisjon er å lære mer om hva tidligere enslige mindreårige flyktninger selv sier og tenker om deres liv i Norge. Målet er å la deres erfaringer og perspektiver diktere hvilke spørsmål prosjektet skal bearbeide.

Avhandlingen skrives i form av en monografi. Det er en kvalitativ studie. Jeg har rekruttert seks deltagere som jeg intervjuer én til én i to omganger. Imellom de to rundene skal jeg gjennomføre et gruppeintervju med de samme ungdommene. Jeg leser intervjuene som narrativ og vil følgelig gjøre en narrativ analyse av empirien.

Teori knyttet til identitetsdannelse, integrering og tilhørighet vil, blant mye annet, være spesielt relevant.

Alle ungdommene jeg intervjuer er «velintegrerte». De er alle i jobb og behersker norsk. Til tross for dette opplever alle seg i større eller mindre grad som utenforstående, som at de på sett og vis er her som gjester, på nåde. De opplever at de har kvalifisert inn gjennom integrering, men de opplever ikke at dette har ført til tilhørighet. Denne erfaringen, og en del strategier de benytter for å navigere i dette, er noe de alle trekker fram i deres beskrivelse av livet i Norge.