Eirinn Hesvik Ljones

RKBU Vest, NORCE/ Høyskolen på Vestlandet /Stiftelsen Dam

eirl@norceresearch.no

Portrett av Eirinn Hesvik Ljones

Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer

Varighet: 01.02.2022 – 28.02.2025

I Norge har stadig flere barn i fosterhjem en annen kulturell bakgrunn enn familien de vokser opp med. Barnevernet har ansvar for å vektlegge barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn når beslutninger fattes. Dagens praksiser har imidlertid fått kritikk for å ikke ivareta barns kulturelle rettigheter godt nok, og det vises til behov for justeringer i dagens barnevernspraksis, blant annet når det kommer til fastsettelse av samvær.

Det er krevende for barn å etablere en følelse av tilhørighet og ‘hjem’ i fosterhjem. Flyttingen innebærer ofte en rekke brudd og diskontinuitet, som brudd med familie og slekt, venner, skole og nabolag. Barn med migrasjonsbakgrunn må i tillegg ofte tilpasse seg en hverdag med nytt språk, tradisjoner og religiøse begivenheter. Forskning tyder på at samvær kan bidra til kontinuitet og positiv identitetsutvikling, dersom kontakten tilpasses barnets behov, samt at samarbeidet rundt barnet fungerer godt. Vi har imidlertid svært begrenset kunnskap om hvordan samvær ivaretar barn med migrasjonsbakgrunns behov, særlig med tanke på kulturelle rettigheter.

Vi ønsker å belyse hvordan kontakt- og samværsordninger med familie kan støtte barn med migrasjonsbakgrunn sine tilhørighets- og identitetsprosesser i fosterhjem. Vi spør:

  1. Hvordan opplever barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem kontakt og samvær med familie? Hvordan forstår og navigerer barn tilhørigheten til to ulike ‘hjem’?  
  2. Hvordan opplever foreldre med migrasjonsbakgrunn kontakten og samværene de har med sine barn i fosterhjem? Hvordan beskriver foreldre at barnet og familien sin bakgrunn blir hensyntatt av barnevernstjenesten når samvær planlegges og gjennomføres?    
  3. Samarbeid til barns beste rundt samvær og kontakt i fosterhjem: Hva kan vi lære av barn og foreldre med migrasjonsbakgrunn sine erfaringer?  

Prosjektet er knyttet til en større studie: Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn. Prosjektet legger til grunn at det ‘å føle seg hjemme’ er en kompleks sosial prosess, som innebærer opplevelser av trygghet, autonomi og gjenkjennelighet (Boccagni, 2017). For å få dybdekunnskap om barn sine erfaringer, vil vi snakke med barn og be barn om å ta bilder som representerer ‘hjem’ for dem. Vi vil også intervjue en gruppe foreldre (ikke foreldre til barna som intervjues) om deres erfaringer med samvær, inkludert hvordan samarbeidet med barnevernet og fosterforeldrene fungerer.

Kontaktinformasjon:

Norceresearch

Om prosjektet