Cecilie Marie Zachariassen

UiT Norges arktiske univeristet

cecilie.m.zachariassen@uit.no

Portrett av Cecilie Marie Zachariassen

Samværets betydning for barnets beste og retten til selvstendig familieliv

Varighet

Prosjektet varer fra 1. juni 2022 til 31. mai 2025.

Bakgrunn for prosjektet

Hvert år mottar i overkant av 50 000 barn tiltak fra barnevernet, hvorav nærmere 10 000 mottar omsorgstiltak (SSB, 2021). Når omsorgsovertakelse fattes, jf. § 4-12 (Barnevernloven, 1992), og barn må flytte i fosterhjem eller andre omsorgstiltak, er det et mål at en slik flytting skal være midlertidig jf. barnevernloven § 4-16. Det er barneverntjenestens ansvar å følge opp barnet og foreldrene, samt tilby veiledning og samvær. Samværsretten har sammenheng med barnets rett til respekt for privatliv og familieliv i henhold til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8. Norge har de senere årene blitt dømt i flere barnevernssaker, blant annet for krenkelse av artikkel 8, grunnet for lavt samværsomfang og for lite tilpasset samvær (NIM, 2020). Dommene fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kan tyde på at norsk barnevern må vurdere sin praksis med tanke på hvordan samværsspørsmål behandles (Sandberg, 2020).

Mål/forskningsspørsmål

Målet for prosjektet er å belyse hvordan dommene fra EMD har påvirket barneverntjenestenes praksis i deres vurderinger av samværsspørsmål sett i sammenheng med barnets beste. Forskningsspørsmålene er som følger:

 • Hvilken argumentasjon ligger til grunn for EMD dommene?

• Hvordan utmåles og begrunnes samvær ved omsorgsovertakelse?

• Hvordan forstår barnevernsarbeidere/barnevernledere dommene fra EMD mot norsk barnevern og hvilken betydning har EMD-dommene for barnevernets praksis når det gjelder spørsmål knyttet til samvær?

Metode

Dette søkes løst ved hjelp av kvalitativ metode og intervju med barnevernsarbeidere og barnevernsledere. Avhandlingen vil bestå av tre artikler som tenkes publisert i engelske eller norske tidsskrift med fagfellevurdering. Artikkel en er fundamentert på EMD-dommene mot Norge, og vil bestå av dokumentanalyse, og artikkel to tar sikte på å belyse hvordan samvær utmåles og begrunnes ved omsorgsovertakelse. Dommenes betydning for barnevernets praksis knyttet til samværsspørsmål er gjenstand for analyse i artikkel tre.

Litteratur

Lov om barneverntjenester (barnevernloven), (1992). NIM, N. i. f. m. (2020). Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet. Sandberg, K. (2020). Kirsten Sandbergs kommentar til Høyesteretts storkammeravgjørelser om barnevern etter EMDs dommer mot Norge [Kommentar]. Innsikt – Juridika. SSB, S. s. (2021). Barnevern https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminal

Prosjektside: https://uit.no/project/samvaerspraksis