Ph.d-kurs: Deltakelse og sosial inkludering i sosialt arbeid og barnevern.

4. september 2023

- 6. september 2023

NTNU Trondheim

4.-6. september 2023 arrangeres Ph.d-kurset Deltakelse og sosial inkludering i sosialt arbeid og barnevern ved NTNU

Faglig innhold på Ph.d-kurset:

Velferdstjenestene utfordres i å utvikle tjenester som innebærer deltakelse, sosial inkludering og medborgerskap for mennesker i marginaliserte posisjoner. Individers komplekse situasjoner og konteksten påvirker tjenestene. Politiske og vitenskapelige diskusjoner vektlegger at tjenester skal være sosial rettferdige og bærekraftige, og gi velferd gjennom samskaping og deltakelse fra ulike aktører som individer, sivilsamfunn, NGOer samt privat og offentlig sektor.

Deltakelse og samskaping foregår på individuelt, tjeneste og system nivå. Relasjonen mellom deltakende aktører vil være avgjørende for hvordan de samskapende prosessene for velferd foregår. Denne deltakelsen vil også gi aktuell kunnskap for å endre marginaliserte posisjoner. Deltakelse vil også kunne øke demokratiske prosesser og samskaping innenfor velferdstjenester samt bidra til sosial inkludering og empowerment. Kurset tar opp og belyser relevante teoretiske perspektiver på deltakelse og sosial inkludering.

For mer informasjon om kurset https://norwel.no/ph-d-kurs/

Påmeldingsfrist: 15. juni. Meld deg på via denne lenken: https://forms.office.com/e/VW5TQQrd7M

For å få opptak til ph.d.-emnene våre, må du ha fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning. Kurset er en del av Norges Forskningsskole i sosialt arbeid og barnevern (NORWEL). Ph.d.-kandidater som deltar i NORWEL blir prioritert ved opptak, men også andre ph.d.-kandidater kan søke. Kurset har 20 plasser, og minimum 5 må delta for at kurset arrangeres. Innen 15.september må du også registrere deg på studentweb:

https://www.ntnu.no/studier/opptak/forskerkurs

Frist innlevering utkast til essay ca. 1500 ord: 15. august til anne.moe@ntnu.no

Frist innlevering essay ca. 5000 ord: 20. oktober. Leveres i Inspera.

Program – med forbehold om evt. justeringer

        Mandag 4. september 
10.00 –  10.30Velkommen, introduksjon og presentasjon av deltakerne v/ professor Rita Sørly, UiT, professor Anne Moe, NTNU og 1. amanuensis Nina S. Skjefstad, NTNU.
10.30 – 12.15  Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? Kvalitativ forskning på temaet innen psykisk helse og rus i Norden og Sapmi 2012- 2022. Fremtidig forskning på brukermedvirkning – hva gjør vi nå? v/professor Rita Sørly, UiT.
12.15 – 13.15Lunsj
13.15 – 15.00Brukermedvirkning sett nedenfra: kritiske perspektiver, diskurser og uferdige posisjoner v/ 1. amanuensis Håvard Aaslund, OsloMet.
15.00 – 17.00 Workshop: Paperpresentasjon og kommentarer
   Tirsdag 5. september
9.00 – 9.15Refleksjon rundt gårdagen 
9.15 – 11.00Kritiske perspektiv på samskaping v/ professor Anne Moe, NTNU og professor Edgar Marthinsen, NTNU.
11.15 – 13.30 Brukermedvirkning i spenningsfeltet mellom politikk og praksis” v/ 1. amanuensis Guro Wisth Øygard, Nord Universitet.
12.00 – 13.00Lunsj
14.00 – 17.00Workshop: Paperpresentasjon og kommentarer
   Onsdag 6. september
9.00 – 9.15Refleksjon rundt gårdagen 
9.15 – 11.00Mattering in co-creating just and inclusive communities/Betydningsfull deltakelse i samskaping av rettferdige og inkluderende lokalsamfunn v/1. amanuensis Dina von Heimburg, NTNU.
11.15 – 13.45 Hinderløyper, halmstrå og hengende snører – hvorfor er håp så viktig? v/1. amanuensis Knut Tore Sælør, USN
12.00 – 13.00Lunsj
13.45 – 14.30Workshop: Paperpresentasjon og kommentarer
14.30 – 15.00Avslutning: Refleksjoner og evaluering v/ Rita Sørly, Anne Moe og Nina S. Skjefstad