Åpne forelesninger på IBS høsten 2023

Miniatyrbilde for Åpne forelesninger på IBS høsten 2023

Høsten 2023 tilbyr Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske univeristet flere åpne forelseninger.

18.august kl.10.00-11.00

Lenke til forelesningen på Teams

Professor II Tony Ghaye, UiT The Arctic University of Norway

How to add VALUE to research findings to maximise impact?  

Is the aim of your research to understand something better OR use what you find out to improve something? How might others get to know what you’ve found out? How might you put your research findings to good use? Who might benefit and in what ways? All this is about IMPACT. We will explore the many ways your research might have a positive impact on others.

BIO: Professor (Dr.) Tony Ghaye is a community-based activist and an advocate for sustainable action for positive social change. He works inside communities and from the lived experiences of those he works with. He also has a foot in the ‘university academy’ which offers him a different platform from which to try to build better lives and livelihoods for the underserved, marginalized and silenced, mainly in East Africa. Ghaye is also a Professor II at UiT The Arctic University of Norway, Department of Child Welfare and Social Work He has written 16 academic books and 143 scientific papers, plus taught in some of the world’s leading innovative universities, all of which reflect his twin interests of strengthening people, families and communities through (a) the new psychology of mattering (b) the research on kindness. He is a positive psychologist who focuses on what we can do to enable people to have what they want more of in their lives, rather than less of and on what people can do, rather than what they can’t do! 

27. oktober kl. 10:00-11:00

Lenke til forelesning på teams

Agnete Bersvendsen: Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om å få hjelp av barnevernet

Beskrivelse: Forelesningen tar utgangspunkt i en artikkel som undersøker fortellingene til samiske volds- og overgrepsutsatte kvinner når det gjelder det å få hjelp av barnevernet. Problemstillingen er: hva forteller samiske kvinner med vold- og overgrepserfaringer i oppveksten om forventinger til og erfaringer med hjelp fra barnevernet? Hvordan kan vi forstå erfaringene deres i et interseksjonalitetsperspektiv? Datamaterialet består av dybdeintervju med fem samiske kvinner som har opplevd vold og overgrep. Analysene viser at kvinnene ikke opplever å ha fått tilstrekkelig hjelp og beskyttelse av barnevernet. Avslutningsvis diskuterer vi hvilken betydning ulike identitetsstatuser og samspillet mellom disse har på kvinnenes livsbetingelser. Vi peker på at barnevernet mangler kunnskap om samvirkende diskriminering, kulturelle forhold og om langtidseffektene av fornorsking.

BIO: Agnete Bersvendsen er doktorgradsstipendiat på fjerde og siste året ved IBS, UiT. Hun er utdannet barnevernspedagog, har master i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer. Hun holder for tiden på med doktorgradsavhandlingen: Fortellinger om hjelpeapparatets håndtering av seksuelle overgrep i samiske lokalsamfunn.

17. november kl. 10:00-11:00

Lenke til forelesning på teams

Cecilie M. Zachariassen: Norsk barnevern og dommene fra EMD – barnevernlederes vurderinger knyttet til praksis i egen tjeneste 

Hva tenker barnevernledere i Norge om dommene fra EMD?

Hvordan har dommene og føringene i Norge påvirket praksis i ulike barneverntjenester?

Forelesningen baserer seg på en av tre artikler i doktoravhandlingen; Samværets betydning for barnets beste og retten til selvstendig familieliv. Undersøkelsen som er bakgrunnen for denne artikkelen er basert på 12 intervjuer med ledere for barneverntjenester i ulike deler av landet og retter søkelys på ledernes oppfatning av dommene, essensen av dem og hvor deres egen tjeneste står i forhold til føringer og endringer i feltet knyttet til hvordan samvær vurderes.

Cecilie Marie Zachariassen er doktorgradsstipendiat på andre året ved IBS, UiT med fokus på barnevernets samværsvurderinger og barnets beste. Hun er utdannet sosionom, og har mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i ungdommers opplevelse av medvirkning i plasseringsforløp i barnevernet. Hun har jobbet i barnevernsfeltet som saksbehandler og teamleder i kommunalt barnevern, og som seniorrådgiver på barnevernsseksjonen hos Statsforvalteren.

15. desember kl. 10:00-11:00

Lenke til forelesning på teams

Åsne Lindahl: «Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status».

Forelesningen vil være knyttet til doktorgradsprosjektet «Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status». Hovedsakelig vil tema i denne forelesningen omhandle hvordan barnevernstjenesten og NAV samhandler rundt disse familiene.

Åsne Lindahl er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi. Utdannet ved UiT. Har jobbet i spesialisthelsetjenesten de siste årene, hovedsakelig i BUP og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Er tilsatt som stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid siden 01.05.2023.