Sonia Delali Acheampong

UiT Norges arktiske universitet

sonia.d.acheampong@uit.no

Portrait of Sonia Delali Acheampong

Prosjektbeskrivelse

Tittel: Bruk av individuelle planer i NAV

Start/ slutt for prosjektet: August 2020 – August 2024

Bakgrunn for prosjektet

Alle med behov for langvarige og sammensatte sosiale eller helsetjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) for å sikre at de får et koordinert tjenestetilbud. IP er både et verktøy og en prosess for å koordinere tjenester mottatt av brukere i helse og andre offentlige tjenester. IP brukes også for å opprettholde etablert et samarbeid mellom brukere og institusjonene som gir støtte til dem.

Forskning viser at bruk av individuelle planer er langt mindre enn det som var intensjonen (Bjerkan et al., 2011; Breimo et al., 2015; Schafft & Spjelkavik, 2011).

Mål/ forskningsspørsmål

Formålet med dette prosjektet er todelt. Jeg undersøker for det første hvorfor de fleste brukere av NAV som har rett til det ikke har en IP. For det andre undersøker jeg andre tjenestetilbud som brukes i NAV for å sikre sammenhengende og koordinerte tjenester.

Metode

Datamateriale for min undersøkelse består av transkripsjoner fra intervjuer med tre respondentgrupper: veiledere i NAV, ledere i NAV og sosialarbeidere i Spania. Den siste respondentgruppen ble valgt siden jeg allerede i oppstarten ble oppmerksom på at IP er et instrument for tjenestekoordinering i flere land. For å finne ut hvilke utfordringer med IP er idiosynkratiske for Norge og hvilken er begrunnet i selve instrumentet har jeg valgt å kontrastere de norske intervjuene med spanske.

Dataanalysen utfører jeg delvis i et diskursivt psykologisk perspektiv og delvis i form av en tematisk analyse.

Teoretisk er min analyse forankret i Lipsky’s begrep om «street level bureaucracy» (Lipsky, 2010) og Michels’ «goal displacement theory» (Michels, 2017)

Foreløpige resultat

Foreløpig analyse av intervjuer med veiledere i NAV viser at IP blir ikke brukt som lovene legger opp til og IP betraktes som tidkrevende ekstraarbeid, bl.a. fordi en IP krever en koordinator når planen først er skrevet. Digitale aktivitetsplaner betraktes ofte som en erstatning av IP. Veiledere påpeker at de ikke har fått opplæring i skriving av IP. Noen kommuner har egen koordinerende enhet utenfor NAV og dette blir tolket av veiledere slik at de ikke deltar i arbeidet. Noen NAV-kontorer har utarbeidet en direkte instruks om at veiledere ikke skal skrive IP.

Referanser

Bjerkan, J., Richter, M., Grimsmo, A., Hellesø, R., & Brender, J. (2011). Integrated care in Norway: the state of affairs years after regulation by law. Int J Integr Care, 11, e001. https://doi.org/10.5334/ijic.530

Breimo, J. P., Normann, T., Sandvin, J. T., & Thommesen, H. (2015). Individuell plan. Samspill og unoter. Gyldendal Faglitteratur.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation.

Michels, R. (2017). Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens.

Schafft, A., & Spjelkavik, Ø. (2011). Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet-sluttrapport. Arbeidsforskningsinstituttets rapportserie -The work research institute’s report serieshttps://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/6159/r2011-4.pdf?sequence=1

Kontaktinformasjon:

Kontaktkort UiT

Nettside om prosjektet