Simen Mørstad Johansen

OsloMet, Storbyuniversitetet, NOVA

simenmor@oslomet.no

Portrait of Simen Mørstad Johansen

Arbeidstittel: Retten til respekt for familieliv og forebyggende sosialt arbeid rettet mot foreldre. En komparativ analyse av barnevelferdspolitikk i Norge og Romania.

Start/ slutt for prosjektet: 15.02.2021 – 17.03.2024

Bakgrunn for prosjektet:

Retten til respekt for familieliv og det minste inngripens prinsipp tilsier at barnevernet og primært skal jobbe forebyggende med familier for å unngå omsorgsovertagelse og sikre barn en god oppvekst i familien.

Høy tillit mellom velferdstjenestene, barnevernet og familier er sentralt for å oppnå dette målet, men tilliten til barnevernet svært skjør. Spenningen mellom hjelpe- og kontrollfunksjonen samt at barnevernet blir gjenstand for offentlig kritikk både for å gripe inn for tidlig og for sent skaper utfordrende betingelser for å bygge gode arbeidsrelasjoner med familiene.

Barnevelferdspolitikk i både Norge og Romania vektlegger i økende grad tidlig innsats og inngripen i familier rettet blant annet inn mot å bedre foreldres ferdigheter og kompetanse. Samtidig skal verdigheten til foreldre og barn ivaretas ifølge menneskerettighetene.

Mål/ forskningsspørsmål:

Komparasjon av forebyggende sosialt arbeid i to ulike land som begge er forpliktet av både EMK og barnekonvensjonen skal bidra til en bedre forståelse av hvordan retten til respekt for familieliv kan informere forebyggende arbeid

Videre er målet for prosjektet er å belyse hvilke normative antagelser om familieliv som former velferdsstatens og barnevernet tilnærming til forebyggende arbeid med foreldre og bidra med kunnskap om hvordan grensesnittet mellom det offentlige og det private kan bedres i tråd med retten til respekt for familieliv.

Metode:

Prosjektet anvender dokument, intervju og surveydata.

Foreløpige resultater: Sammenlignende dokumentanalyse av lovverk og politikk på forebygging i Norge eller Romania viser at ingen av landenes rammer for forebyggende arbeid anerkjenner både barn og foreldres fundamentale interesse for familieliv i tråd med menneskerettighetene. I det rumenske lovverket er det spor av at foreldre har sosial rett til foreldrestøtte som Norge kan la seg inspirere av

Kontaktinformasjon:

Personkort OsloMet

Forskningsprosjektet