Rannveig Frøseth Sinkaberg

Institutt for sosialt arbeid, NTNU

rannveig.f.sinkaberg@ntnu.no

Portrait of Rannveig Frøseth Sinkaberg

Samfunnsdeltakelse for døve kvinner – Norge og India

Start oktober 2018.

PhD-prosjektets tema er døve kvinner og samfunnsdeltakelse i lys av arbeid, både betalt og ubetalt.

Kvinner har en viktig rolle i dagliglivet til familier og i samfunnet. Innen global forskning blir ordinære kvinners liv og perspektiv ofte ignorert eller usynliggjort. Dette til tross for at de utfører viktige oppgaver i samfunnet, som omsorg for barn, familie og eldre. Kvinner deltar som samfunnsborgere i lokalsamfunn, organisasjonsliv og i samfunnet i sin helhet både i sør og i nord. Døve kvinner møter som både døv og kvinne flere barrierer, det er derfor viktig å se på deres situasjon. Verdens Helseorganisasjon (WHO) ga i 2011 ut rapporten «World Report on Disability» med utgangspunkt i FNs CRPD (World Health Organization 2011). Rapporten framhever «inclusive society» som et mål, der funksjonshemmede er en del av det menneskelige mangfoldet. Inkluderende samfunn legger forholdene til rette slik at funksjonshemmede blir reelle deltagere i samfunnet, dette vil innebære at samfunnet også forløser ressurser slik at en slik deltagelse kan skje.

Problemstillingen er Hvilke faktorer synes å påvirke døve kvinners samfunnsdeltagelse, og hvordan kan de påvirke kvinnenes muligheter for sysselsetting? I tillegg undersøkes spørsmålet Hvilke støtteformer kan bidra til samfunnsdeltagelse av de døve kvinnene? der blant annet eventuell tilgang til tegnspråktolk og det å være døv i et hørende samfunn lyssettes. Informantene er døve kvinner i alderen 25 til 60 år.

Opprinnelig var prosjektet komparativt med mixed methods, hvor formålet var å sammenligne døve kvinners situasjon i India og Norge med tanke på å se etter likheter og forskjeller. På bakgrunn av de hindringene korona-epidemien har ført med seg, er prosjektet endret fra komparativt fokus til å se på den norske delen av survey-undersøkelsen.

Kontaktinformasjon:

Personkort NTNU