Linda Villje

NORD Universitet

linda.villje@nord.no

Portrait of Linda Villje

Prosjektets tentative tittel:

«Barnevernsarbeiderne og kunnskapen – en utforsking av kunnskapsgrunnlag og makt i barnevernfaglige drøftinger»

Kort om prosjektet

Barnevernet har i senere år mottatt kritikk for svake barnevernfaglige vurderinger (Helsetilsynet, 2018, 2019; Sørensen et al, 2019), og manglende bevissthet om eget bidrag til kunnskapskonstruksjoner i feltet (Langsrud, 2019). Personlig erfaring, kollegaer og veiledning oppgis som de viktigste kunnskapskildene i barnevernet, på bekostning av teoretisk og forskningsbasert kunnskap (Iversen & Heggen, 2016). Det antydes at dette kan skyldes mangel på tid og ressurser, samt varierende tiltro til den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapens relevans i praksis. Dette prosjektet har et mål om å belyse barnevernsansattes orientering i eget kunnskapsgrunnlag, hvordan ulike kunnskapssyn og kunnskapskilder kommer til uttrykk i barnevernfaglige drøftinger, og hvordan dette påvirker de profesjonelle. Prosjektet kombinerer Foucaults maktteorier med emosjonssosiologiske perspektiver for å belyse hvordan kunnskap, makt og identitet genereres og bidrar til kunnskapssyn og selvforståelse hos profesjonsutøverne.

Prosjektet er fundert i en sosialkonstruksjonistisk ramme. Data genereres fra intervjuer, refleksjonslogger, drøftingsmøter og kunnskapsrelaterte workshoper med profesjonsutøvere rekruttert gjennom en kommunal barneverntjeneste.  De kunnskapsrelaterte workshopene vil være en konstruert del av prosjektet og fungere som en stegvis fokusgruppe. Workshopene vil bestå av 8 profesjonsutøvere og gjennomføres med månedlige møter over 4-5 måneder.

Forskningsprosjektets tentative problemstilling er:

Hvordan kommer ulike stemmer og ulik kunnskap til uttrykk i barnevernfaglige drøftinger?

Mulige forskningsspørsmål;

  • Hvordan påvirkes profesjonsutøverne av ulike kunnskapssyn og kunnskapskilder?
  • Hvilken rolle har emosjoner i kunnskapsarbeidet?

Prosjektet vil gjennomføres som en doktorgradsstudie ved NORD universitet i perioden 2021-2024, ved fakultetet for samfunnsvitenskap, og etter planen resultere i en artikkelbasert avhandling.