Cecilie Reed

Oslo Metropolitan University Storbyuniversitetet

Cecilie.reed@modum.kommune.no

Portrait of Cecilie Reed

Prosjektbeskrivelse

Tittel:
Foreldrekurs til hjelp eller besvær?
– en studie om foreldrekurs gitt forebyggende som universelt tiltak


Start/ slutt for prosjektet:
01.03.2022- 28.02.2026


Bakgrunn for prosjektet:

Dette er en offentlig PhD har til hensikt å styrke praksis ved å utvikle kunnskap kommunen har behov for.  Denne studiens overordnede hensikt er å utforske og utvikle forskningsbasert kunnskap om foreldrekurset COS-P gitt til alle som universelt tiltak gjennom helsestasjonen.

Mål og forskningsspørsmål: 

Mål:

Utvikle kunnskap om foreldres erfaringer og hvordan de profesjonelle opplever nytten av at kurset tilbys alle foreldre.

Forskningsspørsmål:
1) Hva er foreldrenes opplevelse av å delta på foreldrekurs gitt som universelt tiltak?

2) Hvordan opplever foreldre at deltakelsen har påvirket dem i deres foreldrerolle?

3) Hva er de profesjonelles opplevelse av å tilby foreldrekurset som universelt tiltak?

Metode:

Kvalitativ metode er valgt for studien. Det vil gjennomføres fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer.